علي اي هماي رحمت تو چه آيتي خدا را که به ماسوا فکندي همه سايه‌ي هما را

شهريار

گفت پيغامبر علي را کاي علي               شير حقي پهلوان پردلي

مولوي

 از علي آموز اخلاص عمل             شير حق را دان مطهر از دغل

مولوي

 اي دل سخن از شه نجف کن              مداحي غير برطرف کن

محتشم کاشاني

گزينم قران است و دين محمد            همين بود ازيرا گزين محمد

ناصر خسرو

السلام اي عالم اسرار رب‌العالمين              وارث علم پيمبر فارس ميدان دين

محتشم کاشاني

 

جهت ايجاد ارتباط کد زير را 

در سايت خود کپي کنيد باتشکر